بايگاني براي مطالبه_گری-سیست-فرهنگ-اقتصاد-مکران-رودبارزمین-جبارزارعی
یک دست صدا ندارد!

29 تیر 1398در 2:12 ق.ظ

یک دست صدا ندارد!

مطالبه گری عمومی معمولا عده ی زیادی از ما وقتی در جمعی کوچک و خصوصی قرار میگیریم بحث ها و نقدهایی را نسبت به مسائل پیرامونمان مطرح می کنیم اما حاضر نیستیم که این را به یک مطالبه گری در فضای عمومی جامعه مطرح کنیم و ...