تاریخ انتشار:04 شهریور 1396در 8:34 ق.ظ کد خبر:15958

تمجید نماینده مجلس از عملکرد فرماندار رودبارجنوب و ارائه گزارش عملکرد دولت توسط فرماندار این شهرستان

در جمع نمازگزاران ظهر جمعه شهر رودبار بیان شد تمجید نماینده مجلس از عملکرد فرماندار رودبارجنوب و ارائه گزارش عملکرد دولت توسط فرماندار این شهرستان به گزارش  مکران به نقل ازروابط عمومی فرمانداری رودبارجنوب عطاناوکی فرماندار رودبارجنوب در حمع نمازگزاران نماز جمعه شهر رودبار از عملکرد دولت تدبیر ...

در جمع نمازگزاران ظهر جمعه شهر رودبار بیان شد
تمجید نماینده مجلس از عملکرد فرماندار رودبارجنوب و ارائه گزارش عملکرد دولت توسط فرماندار این شهرستان
به گزارش  مکران به نقل ازروابط عمومی فرمانداری رودبارجنوب
عطاناوکی فرماندار رودبارجنوب در حمع نمازگزاران نماز جمعه شهر رودبار از عملکرد دولت تدبیر و امید در این شهرستان سخن گفت
ناوکی که به مناسبت هفته دولت در جمع نمازگزاران حضور یافته بود گفت:ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ فرصتی برای بیان  ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ اﺭﺯﻧﺪﻩ ﻧﻆﺎﻡ است
فرماندار رودبارجنوب همچنین با اشاره به انتخابات ۲۹ اﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  گفت: با انتخاب ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ و ﺗﻨﻔﻴﺬ حکم وی  ﺗﻮﺳﻄ ﻭﻟﻲ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ،رویکرد ﺗﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ ، اﻳﺠﺎﺩ اﺷﺘﻐﺎﻝ و ﺗﻜﻤﻴﻞﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و اﺩاﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ می باشد
وی ادامه داد: ﻭﻻﻳﺖ ﻣﺪاﺭﻱ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺩﺭﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺭا ﺳﺮ ﺭاﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺩاﺭﺩ و اﺩاﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ رویکرد ﺗﻮﺳﻄ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭ ﺧﻮﺵ ﻓﻜﺮ اﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻆﻴﻤﻲ ﺩﺭ اﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺪ
ناوکی افزود:ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاﺭاﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺭﻭﺩﺑﺎﺭجنوب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﺗﺒﻪ اﺏ ﺷﺮﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺭا اﺭﺗﻘﺎﻉ ﺩﻫﻨﺪ و ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺭا ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲﻛﻨﻨﺪ
نماینده عالی دولت در شهرستان رودبارجنوب بیان داشت:ﺑﺎ ﺭاﻩ اﻧﺪاﺯﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪا ، ۴۲ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ، در حوزه ﻧﻆﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ناوکی اضافه کرد:ﺩﺭﺑﺤﺚ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭﺑﺎ اﺟﺮاﻱ ۹۶۰۰ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻆﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ اﻓﺘﺎﺩ و ﭘﺮﻭﮊﻩ ﮔﺎﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺳﻴﺪه است
وی احداث ۱۸۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭاﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ را اﻧﻘﻼﺏﺑﺰﺭﮔﻲ ﺩﺭﺭاﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ برشمرد و اﺳﺘﻘﺮاﺭ ۱۴ اﺩاﺭﻩ را نیز کمک ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ عنوان کرد
فرماندار رودبارجنوب درپایان  اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺑﻲ ﻧﻆﻴﺮ برشمرد و از ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻣﻂﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮﻱ و اﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺳﻄ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ تقدیر نمود
لازم به ذکر است دکتر حمزه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی که در جمع نمازگزاران شهر رودبارحضور یافته بود نیز به ایرد سخن پرداخت
وی از تلاش های ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ رودبارجنوب و ﺗﻴﻢﻛﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ تمجید کرد و گفت: رودبارجنوب باهمت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ و تیم کاری وی،این ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ،ﺩﺭﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ادامه به ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﺮﺟﺎﻡ اشاره کرد و گفت:ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ و ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ از جمله آثار این توافقنامه می باشد
دکتر حمزه:ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱﻧﻆﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ، ﻋﻤﺮاﻥ ﺷﻬﺮﻱ و ﺭاﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﻧﻆﻴﺮعنوان کرد و ﻗﻮﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺩاﺩﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺯ ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺩﺭﻳﻎ نکند همچنین ﻭﻱ ﺧوﺎﺳﺘﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻱ مسئولان و ﻣﺪﻳﺮاﻥ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﺯﻩ اﺳﺘﺤﻔﺎظی ﺷﺪ
www.roodbar.kr.ir

اخبار مرتبط

ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP
logo-samandehi

https://techque.xyz/slot-gacor/

https://azbba.org/wp-includes/slot-gacor/

https://commongroundva.com/slot-gacor/

https://fmartbd.com/slot-gacor-hari-ini/

https://www.dermatude-shop.nl/wp-includes/slot-gacor/

https://aiplgurugram.com/nowyouseeme/

http://www.periodicosanjuan.com/wp-includes/slot-gacor/

https://azbba.org/wp-includes/slot-gacor/

https://plasticsurgeryuniverse.com/slot-gacor/

https://urbankitchen.shop/wp-includes/slot-gacor/

https://homedust.com/slot/

https://www.chemfreecarpetcleaning.com/slot-gacor-2022/

https://damyngheanhduc.com/wp-includes/slot-gacor/

https://www.letistitch.com/profile/daftar-slot-online-gampang-menang/profile

https://www.moralesfordistrict145.com/profile/daftar-slot-anti-rungkad-kalah-boncos/profile

https://www.pandararephotography.com/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.ccdt.org/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.wakamono-support.jp/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.infonorthcyprus.com/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.endersisland.org/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.ainfgib.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.aesthetics.school/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru-2022/profile

https://www.visitcomboyne.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.moralesfordistrict145.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.pandararephotography.com/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.ccdt.org/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.wakamono-support.jp/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.infonorthcyprus.com/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.endersisland.org/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-slot-bonus-new-member/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-slot-bonus-new-member/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.letistitch.com/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-situs-slot-terpercaya/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.letistitch.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.moralesfordistrict145.com/profile/daftar-slot-anti-rungkad-kalah-boncos/profile

https://www.pandararephotography.com/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.ccdt.org/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.wakamono-support.jp/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.infonorthcyprus.com/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.endersisland.org/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.ainfgib.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.aesthetics.school/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru-2022/profile

https://www.visitcomboyne.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.moralesfordistrict145.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.pandararephotography.com/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.ccdt.org/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.wakamono-support.jp/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.infonorthcyprus.com/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.endersisland.org/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-slot-bonus-new-member/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-slot-bonus-new-member/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.letistitch.com/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-situs-slot-terpercaya/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.letistitch.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/slot-bet-kecil/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/slot-bet-kecil/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-slot-bet-kecil/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-slot-bet-kecil/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-slot-bet-kecil/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-bocoran-slot-gacor-malam-ini/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-bocoran-slot-gacor-malam-ini/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-bocoran-slot-gacor-malam-iniprofile/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-bocoran-slot-gacor-malam-ini/profile

http://epusenergy.com/slot-gacor-maxwin/

http://epusenergy.com/rtp-slot-tertinggi-hari-ini/

http://epusenergy.com/bonus-slot-new-member-di-awal/

http://epusenergy.com/slot-bet-kecil/

https://epusenergy.com/slot-pragmatic-gacor-hari-ini/