راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسک

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسکبه همت دهیار روستای خیرآباد منطقه نوگین باشگاه کتابخوانی راه اندازی شدتاجویی دهیار این روستا می‌گوید با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان این روستا اقدام به راه اندازی ...

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسک

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسکبه همت دهیار روستای خیرآباد منطقه نوگین باشگاه کتابخوانی راه اندازی شدتاجویی دهیار این روستا می‌گوید با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان این روستا اقدام به راه اندازی ...

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسک

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسکبه همت دهیار روستای خیرآباد منطقه نوگین باشگاه کتابخوانی راه اندازی شدتاجویی دهیار این روستا می‌گوید با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان این روستا اقدام به راه اندازی ...

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسک

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسکبه همت دهیار روستای خیرآباد منطقه نوگین باشگاه کتابخوانی راه اندازی شدتاجویی دهیار این روستا می‌گوید با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان این روستا اقدام به راه اندازی ...

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسک

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسکبه همت دهیار روستای خیرآباد منطقه نوگین باشگاه کتابخوانی راه اندازی شدتاجویی دهیار این روستا می‌گوید با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان این روستا اقدام به راه اندازی ...

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسک

  راه اندازی باشگاه کتابخوانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان جاسکبه همت دهیار روستای خیرآباد منطقه نوگین باشگاه کتابخوانی راه اندازی شدتاجویی دهیار این روستا می‌گوید با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان این روستا اقدام به راه اندازی ...

  Go to TOP
  logo-samandehi
  Go to TOP