معاون وزیر راه و شهرسازی تا دقایقی دیگر وارد جاسک می شود

  به گزارش مکران تادقایقی دیگر معاون وزیر راه و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دعوت و همراهی حاج حسین رئیسی وارد شهرستان جاسک خواهند شد. این سفر، جهت بازدید، طرح مشکلات و بر طرف شدن موانع خواهد بود. ادامه اخبار بزودی در سایت ...

  معاون وزیر راه و شهرسازی تا دقایقی دیگر وارد جاسک می شود

  به گزارش مکران تادقایقی دیگر معاون وزیر راه و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دعوت و همراهی حاج حسین رئیسی وارد شهرستان جاسک خواهند شد. این سفر، جهت بازدید، طرح مشکلات و بر طرف شدن موانع خواهد بود. ادامه اخبار بزودی در سایت ...

  معاون وزیر راه و شهرسازی تا دقایقی دیگر وارد جاسک می شود

  به گزارش مکران تادقایقی دیگر معاون وزیر راه و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دعوت و همراهی حاج حسین رئیسی وارد شهرستان جاسک خواهند شد. این سفر، جهت بازدید، طرح مشکلات و بر طرف شدن موانع خواهد بود. ادامه اخبار بزودی در سایت ...

  معاون وزیر راه و شهرسازی تا دقایقی دیگر وارد جاسک می شود

  به گزارش مکران تادقایقی دیگر معاون وزیر راه و رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دعوت و همراهی حاج حسین رئیسی وارد شهرستان جاسک خواهند شد. این سفر، جهت بازدید، طرح مشکلات و بر طرف شدن موانع خواهد بود. ادامه اخبار بزودی در سایت ...

  Go to TOP
  logo-samandehi
  Go to TOP