تاریخ انتشار:02 شهریور 1396در 2:36 ب.ظ کد خبر:15944

شوراهای اسلامی شهر و روستا پیگیر مطالبات مردم باشید

✅امروز که درتمام استان ها وشهرهای این مرزوبوم تحلیف شوراهای اسلامی شهرهاوروستاها درحال انجام میباشند ؛شوراهایی که بانگاه ومطالبه ویژه مردم در #اردیبهشت ماه برمسند شورای شهر نشسته وانتخاب گشته اند امروز زمان #پیگیری مطالبات ویژه مردم ازهرقشری فرارسیده که باید این امر ضروری رادردستور ...

✅امروز که درتمام استان ها وشهرهای این مرزوبوم تحلیف شوراهای اسلامی شهرهاوروستاها درحال انجام میباشند ؛شوراهایی که بانگاه ومطالبه ویژه مردم در #اردیبهشت ماه برمسند شورای شهر نشسته وانتخاب گشته اند امروز زمان #پیگیری مطالبات ویژه مردم ازهرقشری فرارسیده که باید این امر ضروری رادردستور کار خود قراربدهند متاسفانه آنچه که مسئولان امرراازخدمت رسانی به مردم دورمیکند نگاه های سیاسی ومحافظه کاریست که این مسئولان راازپیگیری #مطالبات دورمیکند نگاه سیاسی مسئولان به مسائل شهری ودولتی وبازی های مادی ومسئولیتیست ؛
?امروز علاوه برآنکه این عزیزان این مسئولیت خطیررابرعهده دارند مسئولیت سنگین تری درباب نظام جمهوری اسلامی بردوش آنها نهادینه شده واین موضوع که نباید بارفتارهای به دورشان یک مدیر ومسئول طراز جمهوری اسلامی رفتاری وخدمتی انجام بدهند که اعتماد #مردم وبه این نظام پربرکت اسلامی ذره ای خدشه وارد شود وبه گونه ای عمل کنند که خودرادرمیان مردم ودرکنارنیازهای آنها ببینند ودرانتخاب مسئول شهردار آینده به گونه ای عمل کنند که تنها نگاهی برانتخاب آنها حاکم باشد نگاه خدمت باشد ولاغیر ونه نگاه حزب وجناحی ..
?شهردارآینده واین شوراباید به گونه ای عمل کند که این فاصله طبقاتی شهری راکم کرده وازنگاه ویژه وخدمت رسانی صرف به مناطق بالادستی #شهرها اجتناب کرده وخدمت خود رابه تمام امورشهر یکسان قلمداد ونگاه ویژه به این مناطق محروم وحاشیه شهرداشته که اگراین خدمت کاهش یابد ظلمی بزرگ رادرحق این مظلومان انقلاب نموده اند..
?شهردارآینده وشورای امروز باید نگاه وساماندهی حاشیه #شهرکرمان رادردستورکارویژه خودقراردهدواین مابه سامانی هارا کاهش دهد ودرامورمردمی ساکن این مناطق امورخدمت رسانی راازکم ترین امور سهل وآسان نمایند ودراین امر #بسیج_دانشجویی اعلام همکاری نموده واین عزیزان راهمراهمی خواهندنمود امامتاسفانه آنچه تابه امروز درامورمسئولیتی شوراهای شهردیده نشده اعلام برنامه های شهری به مردم بود واین عزیزان راازامورخدمتی مطلع ننموده وخود رادرمعرض مطالبه وپیگیری مردم قرارنمیدهند که همین امرباعث عقب ماندگی درامورشهری ومردمی میشود ودرپایان باز هم تاکید ویژه ای که نسبت به #شوراهای شهر وانتخاب اینده شهرداخواهم داشت از سیاسی کاری ها ومحافظه کاری هااجتناب کرده وخدمت ورسیدگی وبه مطالبات مردم رادرامورخودراذردستورکارخدمت خودقراردهند وراهبرد وتصمیم ویژه برای این شهرهاومناطق حاشیه شهرکرمان اتخاذنموده که این عزیزان انقلاب درفشاروسختی زندگی و #محرومیت قرارنگیرند که ایجادهمین زمینه هاست باعث بروز وظهور آسیب های اجتماعی میشود درنگاه به امورآینده شهردا تنهافضاسازی خدمت شهردانمیباشد بلکه #ساماندهی این آسیب های اجتماعی از ویژه ترین برنامه های این عزیزان درشهرداری وشوراهای شهراست واصولاازانتخاب چنین ساختاری درنظام جمهوری اسلامی کم کردن فاصله میان مردم ومسئولان نظام هست که این مطالبات اساسی به طوریکسان ازهرقشری #پیگیری ومنجربه نتیجه اساسی شود.

?مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمان ناصر بهروز

بازدیدها: ۲۹

اخبار مرتبط

ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP
logo-samandehi