‌نگذاریم این نماد انسجام و وحدت در هیاهوی اخبار مشوش این روزها گم شود که هر یادآوری از ایران، ما را به هم نزدیک‌تر می‌کند و فردا را روشن‌تر.»