تاریخ انتشار:25 اسفند 1395در 8:12 ق.ظ کد خبر:14567

معرفی شهر کهنوج

مکران :کهنـوج نـام در محـل: (کهنـو)از شـهرهای اسـتان کرمـان در جنـوب شـرقی ایـران اسـت. شـهر کهنـوج مرکـز شهرسـتان کهنـوج اسـت. نـام َ کهنـوج( را بـه معنـای کهـن نـو )قنـات نـو دانسـته اند. قنـات اصلـی ایـن آبـادی، قنـات شـیخ آباد بـوده و قنـات نـو پـرآب در ...

مکران :کهنـوج نـام در محـل: (کهنـو)از شـهرهای اسـتان کرمـان در جنـوب شـرقی ایـران اسـت. شـهر کهنـوج مرکـز شهرسـتان کهنـوج اسـت. نـام َ کهنـوج( را بـه معنـای کهـن نـو )قنـات نـو دانسـته اند. قنـات اصلـی ایـن آبـادی، قنـات شـیخ آباد بـوده و قنـات نـو پـرآب در کنـار قلعـه قدیمـی کـه بـه کالت مشـهور بـوده واقـع شـده و باعـث پیشـرفت ایـن آبـادی شـده است.

مـردم ایـن شـهر عمدتـا از شـهرهای اطـراف بـه ایـن شــهر مهاجــرت کردنــد. ایــن شهرســتان در جنــوب اســتان قــرار گرفتــه و از شــمال بــه شهرســتان هــای جیرفــت و عنبرآبــاد از جنــوب بــه اسـتان هرمـزگان از شـرق بـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و از غـرب بـه شهرسـتان منوجـان محـدود شـده اسـت .

مرکـز ایـن شهرسـتان ازنظـر جغرافیایـی در ۵۷ درجـه و ۴۲ دقیقـه درازای خـاوری و ۲۷ درجـه و ۵۷ دقیقـه پهنـای شـمالی قـرار دارد و ارتفـاع آن از سـطح دریـا ۵۰۰متـر اسـت.

پیشـینه تاریخی:تاریخچـه و وجـه تسـمیه نامگـذاری: وجـه تسـمیه کهنـوج ایـن اسـت کـه کهنـوج از دو کلمـه کهـن یعنـی قنـات و نـو یعنـی جدیداالحـداث تشـکیل شـده و بـه علـت اینکـه در گذشـتهای دور در ایـن منطقـه قنـات هـای فـراوان وجـود داشـته کهنـوج نـام گرفتـه و بـه مـرور زمـان کهنـوج شـده اسـت.

آثـار دیدنـی وتاریخی:قلعـه تاریخـی ایـن شـهرازجمله آثـار گرانبهـای باقیمانـده از روزگاران گذشـته بـه شـمار مـی رود.متـا سـفا نـه از زمـان سـاخت وتاریـخ دقیـق بنـا اطالعـی در دسـت نیسـت امابـه نقـل از اسـناد ومـدارک تاریخـی ،تازمـان قاجارقلعـه ای آبـاد ومسـتحکم بـوده اسـت.

زیـارت بـی بـی طیبه:ایـن مـکان گردشـگری در حاشـیه جنوبـی شـهر کهنـوج ودر ارتفاعـات مشـرف بـه محلـه نخلسـتان قـرار دارد.کمـی آن طـرف تـر دره پـراز نخلسـتان گیشـکندر قرارداردکـه سرسـبزبوده وبـا چشـمه هـا و رودهای روان، چشـم اندازهـای زیبایـی را خلـق کـرده اسـت.

اقتصـاد کهنوج:اقتصـاد کهنـوج بـر پایـه کشـاورزی، دامداری و قالیبافـی اسـتوار بـوده و گنـدم، جـو، مرکبـات، خرمـا، ترهبـار و تـا حـدودی قالــی صــادرات ایــن شهرســتان را تشــکیل میدهنــد .

لــــــــوار باد های گرم کهنوج یا به زبان محلی لـــوار: فصـل وزش ایـن بـاد تابسـتان اسـت وبخاطـر عبورصحرایـی خشـک عربسـتان گـرم وسـوزان اسـت ایـن بـار کمـک شـایان در رسـیدن خرمـا می کنـد بـه طـوری کـه فصـل وزش ایـن بـاد فصـل خرمـا پـزان مـی گوینـد لازم بـه ذکـر اسـت ایـن بـاد بـرای زراعـت هـای تابسـتانی و همچنیـن نهـال هـا و دختـان تـازه کشـت زیـان آوراسـت . وزش ایـن بـاد در شـب هـای فصـول بهـار و تابسـتان اسـت کـه بـاد بـه صـورت نسـیم خنکـی اسـت کـه بـا وزش خـود سـوزش وگرمـای تابسـتان را ازیـاد هـر کسـی خواهـد بـرد شـایان ذکـر اسـت بـه علـت معروفیـت ایـن بـاد در سـطح شـهر کهنـوج یکـی از اماکـن فرهنگـی شهرسـتان کهنـوج نیـز بـه ایـن اسـم نامگـذاری شـده است..

قلعه ضرغام یکی از مناطق تاریخی کهنوج

قلعه کهنوج را سعید خان بنا نهاد از زمان ساخت این قلعه اطلاع دقیقی در دست نیست اما به نقل از اسناد و مدارک تاریخی این قلعه تا زمان سلطنت سلسله قاجار قلعه آباد و مستحکمی بوده که در زمان شورش آقاخان محلاتی – که سعیدخان رودباری ( حاکم رودبار ) نیز از او حمایت کرد – بدست امیرتوپخانه خراب شده است .

منبع :نودژنیوز 

اخبار مرتبط

ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP
logo-samandehi

https://techque.xyz/slot-gacor/

https://azbba.org/wp-includes/slot-gacor/

https://commongroundva.com/slot-gacor/

https://fmartbd.com/slot-gacor-hari-ini/

https://www.dermatude-shop.nl/wp-includes/slot-gacor/

https://aiplgurugram.com/nowyouseeme/

http://www.periodicosanjuan.com/wp-includes/slot-gacor/

https://azbba.org/wp-includes/slot-gacor/

https://plasticsurgeryuniverse.com/slot-gacor/

https://urbankitchen.shop/wp-includes/slot-gacor/

https://homedust.com/slot/

https://www.chemfreecarpetcleaning.com/slot-gacor-2022/

https://damyngheanhduc.com/wp-includes/slot-gacor/

https://www.letistitch.com/profile/daftar-slot-online-gampang-menang/profile

https://www.moralesfordistrict145.com/profile/daftar-slot-anti-rungkad-kalah-boncos/profile

https://www.pandararephotography.com/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.ccdt.org/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.wakamono-support.jp/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.infonorthcyprus.com/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.endersisland.org/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.ainfgib.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.aesthetics.school/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru-2022/profile

https://www.visitcomboyne.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.moralesfordistrict145.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.pandararephotography.com/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.ccdt.org/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.wakamono-support.jp/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.infonorthcyprus.com/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.endersisland.org/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-slot-bonus-new-member/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-slot-bonus-new-member/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.letistitch.com/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-situs-slot-terpercaya/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.letistitch.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.moralesfordistrict145.com/profile/daftar-slot-anti-rungkad-kalah-boncos/profile

https://www.pandararephotography.com/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.ccdt.org/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.wakamono-support.jp/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.infonorthcyprus.com/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.endersisland.org/profile/daftar-10-judi-slot-online-jackpot-terbesar/profile

https://www.ainfgib.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.aesthetics.school/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru-2022/profile

https://www.visitcomboyne.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.moralesfordistrict145.com/profile/slot-gacor-hari-ini-terbaru/profile

https://www.pandararephotography.com/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.ccdt.org/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.wakamono-support.jp/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.infonorthcyprus.com/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.endersisland.org/profile/17-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/slot-bonus-new-member/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-slot-bonus-new-member/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-slot-bonus-new-member/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.letistitch.com/profile/situs-slot-terpercaya/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-situs-slot-terpercaya/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.letistitch.com/profile/kumpulan-daftar-situs-judi-slot-online-terpercaya-2022/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/slot-bet-kecil/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/slot-bet-kecil/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-slot-bet-kecil/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-slot-bet-kecil/profile

https://www.letistitch.com/profile/daftar-slot-bet-kecil/profile

https://www.chemobrionics.eu/profile/daftar-bocoran-slot-gacor-malam-ini/profile

https://www.worsleyphysioclinic.co.uk/profile/daftar-bocoran-slot-gacor-malam-ini/profile

https://www.magdalenasanchezblesa.com/profile/daftar-bocoran-slot-gacor-malam-iniprofile/profile

https://www.sacredearthmusic.com/profile/daftar-bocoran-slot-gacor-malam-ini/profile

http://epusenergy.com/slot-gacor-maxwin/

http://epusenergy.com/rtp-slot-tertinggi-hari-ini/

http://epusenergy.com/bonus-slot-new-member-di-awal/

http://epusenergy.com/slot-bet-kecil/

https://epusenergy.com/slot-pragmatic-gacor-hari-ini/